Deze aflevering gaat over agrarisch natuurbeheer. Want natuur is meer dan bossen, vennen, hei etc. Het betreft ook het landschap waar de boer invloed op heeft: de weilanden. Jochem Sloothaak en cameraman Joost van den Berg trokken naar Leende waar ze een kijkje namen bij twee agrariërs en een eigenaar van wat eens landbouwgrond was. Altijd leuk om te kijken en leerzaam tegelijk! en gezellig voor de makers ook natuurlijk!

Agrarisch natuurbeheer wordt op grote schaal toegepast in Nederland. Onder agrarisch natuur- en landschapsbeheer verstaat men alle maatregelen die boeren nemen op en rond hun bedrijf voor natuur en landschap. De belangrijkste functie van de landbouwgronden is normaal gesproken productie. Een boer kan tijdens de werkzaamheden echter rekening houden met de natuurlijke flora en fauna op zijn land. Dit houdt bijvoorbeeld in dat hij voor een bepaalde datum zijn weilanden niet maait, dat hij rekening houdt met de nesten van weidevogels, dat slootkanten niet gemaaid worden, dat het land niet bemest wordt, of dat er bloemrijke akkerranden worden ingezaaid. 

Sommige maatregelen vergen een extra inspanning of brengen extra kosten met zich mee vanwege derving van inkomsten. Voor deze maatregelen kan de boer mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan een vergoeding ontvangen van de overheid. In een aantal gevallen kan agrarische natuurbescherming en landschapsonderhoud daardoor zorgen voor extra inkomsten voor de boer. De huidige subsidies voor agrarisch natuurbeheer worden voor een belangrijk deel betaald uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie. Dat betekent dat de Nederlandse regelingen ook moetden voldoen aan richtlijnen die door de Europese Unie worden gesteld. Van het totaal aantal van 67.481 landbouwbedrijven in Nederland in 2013 hadden 7.404 bedrijven een overeenkomst voor agrarisch natuur- of landschapsbeheer gesloten. 

Meer info

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.